Menü
Duguláselhárítás

Keresési eredmények

Duguláselhárítás

Duguláselhárítás

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Oldalunk nem kér és nem kezel személyes adatokat!

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatkezelési alapelvek Varga András ev. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Varga András
 • Cím: 2463 Tordas Szabadság u 67.
 • Adószám: 62683140-2-27
 • Telefon: +36706707070
 • Email: dugulaselharitoja@gmail.com

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Duguláselhárítás Úri

Duguláselhárítás Úri

Duguláselhárítás Úri, ha lassan folyik el a víz lefolyórendszeréből lakásában vagy munkahelyén, forduljon hozzánk bizalommal.

Miben tudunk segíteni Úriban:

 • alap és strang vezetékek, mosogató, mosdó,  kád,  wc,  padló összefolyó, zuhanytálca, esővíz, és légkondicionáló kondenzvíz vezeték dugulások megszüntetése,
 • vízszivattyúzás (szennyvíz is) pincékből, aknákból, garázsokból
 •  csatorna kamerázás
 • Womás csatornatisztítás minden átmérőben

 

Egy dugulás sosem jön jókor. Ne telefonáljon azonnal, először vessen be néhány jól ismert praktikát:

 • Ellenőrizze a szifont:

  A mosogató vagy a mosdó eldugulásakor az is sokat segíthet ha a szifont szétszereli és alapos kitisztítja.

 • Előzze meg a dugulást folyamatosan:

  Használjon szűrőt.

 • A wc dugulása ellen:

  Eldugult wc esetén a pumpa talán segít.

 • Ha a házi praktikák nem segítenek:

  Ne halogassa a hívását, mert a hiba mindig a dugulás keletkezésekor oldható meg legolcsóbban.

Vannak esetek amikor ezek a tippek nem segítenek ekkor tárcsázza telefonszámunkat:

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 

Duguláselhárítás Úri

                          Duguláselhárítás Úri

 

Duguláselhárítás Úri Pest Megye Olcsón

Duguláselhárítás Úri Pest Megye Fix Áron

Dugulás elhárítás Pest Megye Ünnepnapokon

Duguláselhárítás Úri Hétvégén

Duguláselhárítás Pest Megye Azonnal

Duguláselhárítás Úri Folyóméter Díj Nélkül

Duguláselhárítás csatornatisztítás vízszivattyúzás Úri, fertőtlenítés Biatorbágy, csatorna mosás Budaörs,  lefolyótisztítás Csömör, csatorna tisztítás Budaörs, dugulaselharitas Agárd, mosógép vezeték  Érd, lefolyó tisztítás Maglód,  lefolyó karbantartás Mogyoród, gyökérvágás és gyökértelenítés Vecsés, zsírtalanítás Üröm, padlóösszefolyó tisztítás Százhalombatta. szuez szifon tisztítás Fót, kád lefolyóvezeték  csatornatisztítás Gyál, esővezeték tisztítása Gyömrő,  zuhany lefolyó tisztítás Halásztelek,  dugulások elhárítása Nagykovácsi,  WC. dugulás elhárítás Ócsa, kézmosó szifon tisztítás Pécel, udvari folyóka dugulásának megszüntetés Solymár,  Womázás Érd,  légkondicionáló kondenz cső tisztítás  Szigetszentmiklós,  , mosogató dugulás elhárítás Isaszeg, csatornaszag felderítés Kistarcsa,

Nyaraló duguláselhárítás

Nyaraló duguláselhárítás

 

Nyaraló duguláselhárítás, lassan megérkezik a tavasz és megindulnak a kiskerti munkák, nyaraló és zártkerti övezetekben. Ilyenkor sok esetben hívnak minket eldugult csatornák miatt. Miért is tavasszal van több dugulás a nyaralókban, egyszerű mert télen kiszárad teljesen a csatorna és az esetlegesen benne maradt papír maradékok megszilárdulnak. Ezek okozzák a dugulást tavasszal ilyenkor érdemes egy kicsit áztatni a csatornánkat ez annyit jelent, hogy első használatnál pár percig folyassuk lassan a vizet, amely fellazítja ezeket a szennyeződéseket és elkerülhető a dugulás.

Milyen dugulásokkal foglalkozunk :

 • Mosogató duguláselhárítását
 • WC duguláselhárítását
 • Padlóösszefolyó duguláselhárítását
 • Kád, zuhanyozó, mosdó duguláselhárítását
 • Strang, alap- és fővezeték duguláselhárítását
 • Gerinc vezeték duguláselhárítását

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

Főbb nyaralóhelyek ahova járunk:

Velence, Agárd, Sukoró, Nadap, Gárdony és környéke.

Csak falbontás nélküli módszerekkel dolgozunk, speciális duguláselhárító gépeinkkel az esetek több mint 99 % megoldható bontás nélkül. Csak a törött sérült csövek esetében kell felújítást végezni.

Nyaraló duguláselhárítás

          Nyaraló duguláselhárítás

Milyen duguláselhárító gépekkel dolgozunk:

 • elektromos spirálozó gépek
 • woma csatornatisztító gépek
 • csatornakamerák
 • nyomvonal kereső
 • vízszivattyúk

Általában 1-2 óra alatt a helyszínen vagyunk és megkezdjük a duguláselhárítást, amely általában egy órát vesz igénybe. Természetesen ha egy gerincvezeték dugulás van akkor az hosszabb ideig is eltarthat. Természetesen az időpont sokban függ attól, hogy épp merre dolgozunk. A duguláselhárítás során igyekszünk a lehető legkevesebb szennyeződést okozni.

Duguláselhárítás Agárd

Duguláselhárítás Velence

Lefolyótisztítás duguláselhárítás Agárd, főlefolyó tisztítás duguláselhárítás Velence, főlefolyók tisztítása duguláselhárítása Sukoró, kád vezeték tisztítása duguláselhárítása Érd, mosdó tisztítása duguláselhárítása Szada, mosdó lefolyók tisztítása duguláselhárítása Tárnok, kádvezetékek tisztítása duguláselhárítása Budaörs, kád lefolyók tisztítása duguláselhárítása Budapest, mosogató lefolyók duguláselhárítása tisztítása Nadap, mosogató vezetékek duguláselhárítása tisztítása Szigethalom, mosogatók duguláselhárítása tisztítása Agárd, vécé vezetékek duguláselhárítása tisztítása, vécé lefolyók tisztítása duguláselhárítása,

 

 

 

 

Konyhai zsírfogó

Konyhai zsírfogó

Konyhai zsírfogó működése rendkívül egyszerű, a vízen lebegő zsíros olajos szennyeződés a tartály tetején marad, a nehezebb dolgok homok, szilárd darabok pedig az aljára ülepednek ki.

Ezeket a berendezéseket üzemi konyhákban, termelő üzemekben, autószervizekben  kötelező kialakítani. Nagyobb tartályoknak  földalatti kialakítása van, könnyen hozzáférhető helyre kell telepíteni, mert ide szippantó autóval végzett tisztítás szükséges.

Kisebb zsírfogók tisztítása házilag megoldható, de a benne lévő tartalom elszállítását csak hivatalos engedéllyel rendelkező cég végezheti el.

http://www.olajfelvasarlas.hu/hu/szolgaltatasok/zsirfogo-mutargybol-szarmazo-hulladekok

 

Konyhai zsírfogó

Konyhai zsírfogó


Éttermi konyhák úgynevezett fekete mosogatók alá elhelyezett kisebb zsírfogók alkalmazását azért javasoljuk, mert akkor a mosogató bekötővezetékben keletkező dugulások száma jelentős mértékben lecsökkenhet. Egy éttermi mosogató vezeték dugulása rendszeresnek mondható, mert ha vigyáznak is rá ( ételmaradékot rendesen letisztítják) akkor is nagy mennyiségű olajos zsíros szennyeződés kerül a csatornába. Ilyen kisebb zsírfogók beszerzése költséghatékony, tisztítása egyszerű és gyors. Sok pénzt és időt lehet vele megtakarítani.


Üzemi konyhai mosogatók dugulása esetén sokszor womás tisztítást alkalmazunk inkább, mert az sokkal hatékonyabb mint egy spirálos duguláselhárítás. Spirál néha csak egy lyukat fúr az erősen elzsírosodott csőbe és a dugulás kialakul pár hét alatt megint.

Mosogatóba öntött zsíroldó is segíthet a dugulások megelőzésében.Konyhai zsírfogó egyszerű működése miatt sok éven át használható kitűnő hatásfokkal és csatornarendszerünk tisztasága is hozzájárul, hogy minél kevesebb dugulás alakul ki. Ha duguláselhárítás Budapesten fix áron szeretné elvégeztetni bontás nélkül hívjon minket.

Konyhai zsírfogók alkalmazása

Szolgáltató és termelő üzemben használni kell a zsírfogókat, ahol állati és növényi alapanyagok feldolgozása során a közmű hálózatba kerülhetnek a szennyeződések. (Üzemi konyhák, élelmiszeripari üzemek, állatokat feldolgozó üzemek, stb.)

A zsírfogó tartály gyártása szempontjából sokféle anyagból és méretezéssel készül a felhasználási területhez igazodva. Méretét pedig a felhasznált vízmennyiség, víz hőfok, zsír mennyiség határozza meg és hogy mekkora üzemben kerül elhelyezésre.

Zsírfogó tartály alapanyaga lehet rozsdamentes acél, műanyag, PP, polikarbonát, PVC, vagy a helyszínen készített beton medence.

Womás csatornatisztítás zsírok hatékony eltávolítására.

Csatornakamerázás 500 mm-es átmérőig.

Duguláselhárítás tippek. 

 

 

 

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

 

A csövek eltömődtek vagy meg kell tisztítani? Budapesten és környékén gyors és szakszerű segítséget nyújtunk csővezetékek és csatornarendszerek tisztításában. Alkalmazási területünk Budapest és környéke. Csövek és csatornák tisztítására – főként a 40 és 1200 mm közötti átmérőjű szenny víztartományban – különböző tisztítási módszerek állnak rendelkezésre.

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 

A kipróbált elektromechanikus spirálokat lehet használni dugulások és lerakódások eltávolítására  a konyhai mosogató WC és fürdők fő és összekötő vezetékeiben  . Minden szervizjárművünk nagynyomású öblítő rendszerrel van felszerelve (Woma). Az innovatív öblítőfúvókák lehetővé teszik a csatorna finom tisztítását. Eltávolítjuk előre vagy hátra fúvókák laza törmeléket és az eliszaposodás.

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

A csővezeték és csatornatisztítás áttekintése:

 • Csövek és csatornák tisztítása
 • konyhai csatlakozások
 • WC, kád, mosdó
 • padlóösszefolyók
 • lefolyók
 • eső csatornába
 • Piszkos víz szálak konyha és kád
 • garázsok, teraszok lefolyói stb.
 • Drain és esővíz fővezetékek
 • vízelvezető rendszerek

Annak érdekében, hogy a tulajdona, és különösen a ház száraz legyen, a telepített vízelvezető rendszert működőképesnek kell tartania. A homoklerakódás,  gyökeresedés miatt a vízelvezető rendszer leállítja a szabad elfolyást, ami pangó vizet hoz létre. A duzzasztott víz más utat keres, és nedvességként jelentkezik a pincékben vagy a házfalakban.

Duguláselhárítás 0-24 szerviz

A vízelvezető rendszer rendszeres tisztítása megakadályozza az építési anyag károsodását. Az újonnan lefektetett vízelvezetést kb. két év múlva meg kell tisztítani az ülepedés megszüntetése érdekében.


Karbantartás

Professzionális karbantartási szolgáltatásokat csövekhez és csatornákhoz ajánljuk. A csatorna karbantartás különösen alkalmas a visszatérő problémák esetekben, például feliszapolódása a gravitációs problémák, gyökerek növekedése, zsíros lerakódások stb. aktív karbantartási szolgáltatás biztosítja, hogy mindig van lehetőség a magas színvonalú és rendszeres tisztításra kedvezményes áron. A karbantartási intervallumok meghatározásánál figyelembe vehetők olyan speciális tényezők, mint a gyökerek növekedési periódusa. Érdeklődjön

Függetlenül attól, hogy ön magánháztartás, kereskedelemi, ipari vagy önkormányzati megrendelő, gondoskodunk a megfelelő csatorna karbantartásról, valamint a csatornarendszer ellenőrzéseiről, és rögzített időközönként megtisztítjuk a megállapodás szerinti rendszerszakaszokat.

Ha bármilyen kérdése van a csatorna karbantartásával vagy további szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy emailben.


Sürgősségi szolgálat –a nap 24 órájában, a hét 365 napján járunk szolgálatba!

Nincs üzenetrögzítő, telefonos kapcsolat és segítségnyújtás.

Ha azonban nem vesszük fel a telefont, akkor pillanatnyilag beszélgetünk egy ügyféllel, és azonnal visszahívjuk Önt!

 

Duguláselhárítás pincében, alagsorban

Duguláselhárítás pincében, alagsorban

Duguláselhárítás pincében, alagsorban ahol néha furcsa dolgok derülnek ki. Főleg Budapest területén szokott előfordulni régi bérházak pincéiben, hogy jó pár percet bolyongunk mire kiderül hol is van a dugulás. Ezen csatornarendszerek állapota nem túl jó. Kijelenthető, hogy a karbantartás mellőzése hamar visszaüt és elmondható, hogy ezek a dugulások este és hétvégén szoktak előjönni ami nem meglepő hiszen akkor a legnagyobb a vízfelhasználás a lakásokban mosás takarítás mindenki ekkor serénykedik otthon.

Részben vagy egészben felújított csatornák megkönnyítik duguláselhárító munkánkat, mert az kijelenthető hogy a régi vascsatornák tisztíthatósága nem a legjobb, belső állapotuk mára szinte alkalmatlanná teszi őket szennyvíz elvezetésre. Gondoljunk csak bele régen nem használtunk nedves törlőkendőt, ami a vas csatornák legnagyobb ellensége. Duguláselhárítás pincében, alagsorban félhomályban telepakolva lomokkal, bútorokkal, nem egyszerű feladat, de megoldunk minden ránk bízott duguláselhárítási feladatot.

 

Duguláselhárítás pincében, alagsorban

       Duguláselhárítás pincében, alagsorban

 

Amikor egy társasház felújításon gondolkodik nem mindig a külső a fontos, ( mint egy nőnél) belső felújításokat is meg kell fontolni. Mert ami a pincében van az is a házhoz tartozik.

Vas csatornarendszer felújítása igen fontos feladat mostanában, mert állapotuk mára kritikus lett!

Szakszeren felújított csatorna évtizedekig működik megfelelően és eszünkbe sem jut többé milyen is az amikor esetleg lehúzzuk a wc-t és kiönt a padló összefolyóból minden.

Zuhany lefolyó tisztítás a X. kerületben, csatorna kamerázás XI. kerület, csatorna tisztítás XIV. kerület, dugulások elhárítása XVII. kerület, fertőtlenítés a XVIII. kerületben, szuez szifon tisztítás XVII. kerületben, udvari folyóka dugulásának megszüntetés a XII. kerületben, csatornaszag felderítés XI. kerületben, mosógép vezeték duguláselhárítás XII. kerület, Womázás XX. kerület, esővezeték tisztítása XX. kerület, gyökérvágás és gyökértelenítés XI. kerület, lefolyó karbantartás XXI. kerület, zsírtalanítás a XXIII. kerületben.lefolyó tisztítás a XII. kerületben,

Duguláselhárítás Budapest

Csatornatisztítás

Duguláselhárítás Pest megyében:

Diósd, Érd, Törökbálint, Tárnok, Pomáz, Szentendre, Tököl, Szigetszentmiklós, Budaörs és még sorolhatnám de Pest megyében mindenhova kiszállunk sőt Fejér megye Budapest közeli részein is dolgozunk.

 

 

Duguláselhárítás Pomáz

Duguláselhárítás Pomáz

Duguláselhárítás Pomáz.

Duguláselhárítás, csatornatisztítás fix árakon, falbontás nélkül.

Nincs kiszállási díj.

Fix árakon dolgozunk.

Milyen dugulásokkal foglalkozunk Pomázon:

 

Duguláselhárítás Pomáz

                   Duguláselhárítás Pomáz

 

+36 70 670 7070

Telefonszámra kattintva azonnal 0-24 hívhat, ha csak egy kérdése lenne akkor is szívesen segítek! 🙂

 • A megbízásainkat kedvezményes áron és kiszállási költség nélkül végezzük Pomázon.
 • Tisztaságra nagy gondot fordítunk, mindig eltakarítjuk az estlegesen általunk okozott szennyeződést. Lábvédőt használunk, hogy lakását ne szennyezzük. Duguláselhárító gépeink mindig tiszták.
 • Ha már eldugult a vezeték, akkor kár halogatni hívjon, mert  napok-hetek elteltével a  probléma csak egyre nagyobb!
 •   Ne bajlódjon  feleslegesen  csatornatisztítással, hívjon minket mi megoldjuk szakszerűen pontosan olcsón. Tel.: 06/70 6 707070
 •   Duguláselhárító 0-24 órás gyors szerviz Budapesten és Pest megyében.

Az alapvezetékek átmérőjét tekintve egy családi háznál általában 110, 125, 160, és 200 mm-es. Nagyobb ipari ingatlanoknál ennél jóval nagyobb alapvezetékek is előfordulhatnak 200 mm átmérő felett. Családi házaknál 200 mm-ig általában a spirálos duguláselhárítás elegendő, de itt is lehet olyan makacs dugulás ahol csak a woma segíthet.

Alapvezetékek dugulását okozhatják a benti elfolyóból származó ételmaradékok, vízkövesedés, különböző nem oda való anyagok, tárgyak. De előfordul, hogy építési törmelék kerül a csatornába. Vannak olyan előre nem látható esetek, amikre nincs olcsó duguláselhárítási mód (fa és növény gyökérzet), vagy öreg a vezeték, ami akár 20-25 méter hosszan van bekötve, valamint nincs meg a megfelelő lejtése.


DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS POMÁZ AKCIÓ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS POMÁZ OLCSÓN 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS AZONNAL POMÁZON

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS WOMÁVAL POMÁZ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS POMÁZ,  CSATORNATISZTÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS POMÁZON CSŐGÖRÉNNYEL 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS KAMERÁS BEVIZSGÁLÁSSAL


Duguláselhárítás, csatornatisztítás, vízszivattyúzás Érd, fertőtlenítés Biatorbágy, csatorna mosás Budaörs,  lefolyótisztítás Dunaharaszti, csatorna tisztítás Solymár,   kézmosó szifon tisztítás Pomáz, udvari folyóka dugulásának megszüntetés Gyál,  Womázás Szentendre,  légkondicionáló kondenz cső tisztítás  SPomáz,  gyökérvágás és gyökértelenítés Vecsés, zsírtalanítás Halásztelek, padlóösszefolyó tisztítás Százhalombatta.Gyömrő, esővezeték tisztítása Diósd,  zuhany lefolyó tisztítás Üröm, mosogató dugulás elhárítás Isaszeg, csatornaszag felderítés Kerepes, mosógép vezeték duguláselhárítás Nagytarcsa, lefolyó tisztítás Maglód,  lefolyó karbantartás Isaszag,  dugulások elhárítása Nagykovácsi,  WC. dugulás elhárítás Érd,

Duguláselhárítás Eger, Gyöngyös, Hatvan.

Duguláselhárítás Eger, Gyöngyös, Hatvan.

Duguláselhárítás Eger, Gyöngyös, Hatvan.

Sári Péter E.V.
Duguláselhárítás Eger és környéke

06(20) 4 952 952


Duguláselhárítás alkalmával, ha a wc dugult el néha elkerülhetetlen, hogy el kell távolítani a wc csészét. Ez nem szokott gondot okozni, de néha találkozunk olyan régebbi beépítésekkel amelyek megnehezítik munkánkat. Betonba ültetett wc csésze eltávolítása nem olyan könnyű feladat. Persze széttörve levenni a helyéről egyszerű, de az ilyen megoldásoknak nem mindig örülnek a megrendelők. Megpróbálunk a lehető legkíméletesebben bánni a csészével.

 


Gyakori kérdésként  szokott felmerülni duguláselhárítással kapcsolatban, hogy bontással oldjuk meg a dugulást?  A válasz nem, dugulások megszüntetése kb.: 99 %-ban bontás nélkül elvégezhető.

Duguláselhárítás házilag komoly sikereket is elérhetünk, ha megpróbálunk pár fortélyt dugulásaink ellen.

 • Legegyszerűbb megoldás lehet a hagyományos wc pumpa. Semmi extra nincs a használatával kapcsolatban egy fontos dolog van túlfolyó szelepeket kell befogni, és akkor pumpálni 3-4 erőteljes pumpálás. Az esetek nagy %-ban sikerülhet megoldani dugulási gondjainkat.
 • Másik olcsó megoldás egyszerű ecet szódabikarbóna alkalmazása. De  a forró víz is meglehetősen jó duguláselhárító.

Helyi duguláselhárító partnereink is folyamatosan fejlesztik gépparkjukat, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást tudják nyújtani.

 

Duguláselhárítás Eger, Gyöngyös, Hatvan.

Duguláselhárítás Eger, Gyöngyös, Hatvan.


Fontos dolog még, hogy hogyan használjuk lefolyóinkat. Mikre figyeljünk oda a dugulásmentes lefolyóink érdekében:

 • Használjunk szűrőt a hajszálak ellen és néha alaposan mossuk öblítsük át a lefolyó rendszerünket.
 • Ha mosogató gépet használunk akkor hetente engedjünk le egy teljes mosogatónyi minél forróbb vizet, mert a modern kor mosogatógépei nagyon hatékonyak és takarékosak amely jó a pénztárcánknak de nem jó a lefolyónknak. Kevés vízzel öblítő mosogatógép sokszor nem tudja kiöblíteni a lefolyóból az elmosogatott edényekről a szennyeződéseket ezek lerakódnak és kialakul a dugulás.
 • Wc csészébe is érdemes néha beleönteni egy jó nagy vödör vizet az esetleges benne maradt lerakódásokat átöblíti.

Duguláselhárítás Heves megye teljes területén.

Mosogató dugulás, mosdó, wc, kád, padló összefolyó, dugulásainak megszüntetése gyorsan pontosan. Kültéri vagy beltéri dugulás semmi nem akadály számunkra. Lehető leggyorsabban a helyszínen vannak helyi partnereink.

 

Csatorna korróziója

Csatorna korróziója

Csatorna korróziója a felmérések és becslések szerint egyaránt jelentősek, ez indokolja, hogy a csatornák korróziójával behatóbban foglalkozzunk.


Duguláselhárítás fix olcsó árakon, kiszállási díj mentesen.


A korróziós károk megismerése céljából a fővárosi tapasztalatok felidézése látszik célravezetőnek. Az ország legnagyobb, legrégibb csatornahálózata a fővárosban található. Minden időben itt vagyunk tanúi a legkiterjedtebb építési tevékenységnek. Amiből önként következik, hogy a csatornák anyagára, élettartamára és egyéb műszaki jellemzőire is itt áll a legtöbb tapasztalat rendelkezésre. A fővárosi csatornahálózat túlnyomó részben egyesített rendszerű, a szennyes csapadékvizek részben közös vezetékben folynak.


Duguláselhárítási megrendeléseket 0-24 órában fogadjuk és azonnali indulás után órákon belül megszüntetjük dugulási problémáját. Kültéri vagy beltéri dugulások megoldásában egyaránt jók vagyunk. Bontás nélküli duguláselhárítás természetes számunkra. Fix olcsó duguláselhárítás árakkal dolgozunk. 


A csatornahálózat építési anyag adatai szerint előfordul a kő-, a tégla és vegyes anyagú szelvény. A téglaszelvényt 1860-tól meszes cementhabarcsba rakva, mintegy 50 éven át alkalmazták. A román cement beton alkalmazása 1860-70 között indult meg és az 1910 körüli években fejeződött be. A tapasztalatok szerint, az ebből a cementbetonból készült csatornák élettartama 55 év körülire tehető. A bauxitcement az 1928 -32 évek szorgalmazott építési anyaga volt, nem váltotta be a reményeket. Az alkalmazott és jelenleg is használt cementfajták közül ez a cement mutatkozott a csatornaépítéseknél a legrövidebb élettartamúnak.

Csatorna korróziója

Csatorna korróziója

A portlandcement használata az 1910-es években kezdődött és különféle fajtáit ma is használjuk. Ott, ahol a csatornába káros ipari szennyvizek nem jutottak be és a csatorna külső falát az agresszív talajvíz nem támadta meg. Az ilyen csatornából kivésett próbakockák átlagosan 150 kp/cm2 (~ 15 MPa) körüli elfogadható törőszilárdsági értéket mutattak. Mindez arra mutat, hogy a beton anyagára káros vizektől mentes csatornák üzembiztos üzemelési ideje élettartama 80 évre becsülhető.

A fővárosban folyamatosan végzett TMK-vizsgálatok kiderítették, hogy a korrózió jelentős károk okozója és az ezt előidéző folyamatok mélyreható elemzést igényelnek. A csatorna belső korrózióját az ipari szennyvizek és a szennyvízből eredő biológiai bomlások okozzák.

A csatornázási szabályrendeletek ugyan tiltják a közcsatorna-hálózatba olyan szennyvizek bevezetését, amely a csatorna anyagát megtámadhatja, mégis gyakran előfordulnak belső korróziók és ezek a csatornák rendellenes használatára mutatnak.


Kültéri esővíz elvezetők dugulása általában felhőszakadások alkalmával kerül előtérbe. 
Csapadék elvezetőkbe  belemosódó sóder, föld, összekomposztálódott falevelek okozzák a dugulást. Megfelelő szűrők alkalmazása itt is fontos nem csak a fürdőkádban! 


Csatorna korróziója veszélyes.

A csatornák állékonyságának megítéléséhez a fővárosi vizsgálatoknál a csatornákból próbakockákat véstek ki és a kivésett kockák törőszilárdságát laboratóriumokban mérték meg. A csatornák egy részénél a belső vízzáró vakolat már leomlott, a betonfal 1-3 cm vastagságban kaparható volt és az ez alatti épen maradt betonréteg törőszilárdsági értékeit mérték.

Az értékelés azt mutatta, hogy a román cement csatornák tetemes része tönkrement és már felújításra szorul. Különösen az utóbbi években volt tapasztalható a törőszilárdsági érték rohamos csökkenése, ami a fővárosban komoly aggodalomra adott okot, hiszen több kilométer csatorna újjáépítése vált indokolttá. A próbakockák törési értékei többségükben 25…SO kp/cm2 ( ~ 2,5 . . . 5 MPa) körül mutatkoztak, amiből arra is lehetett következtetni, hogy a korróziós károkban esetleg a cement minősége is közrejátszott.

A bauxitcement alkalmazásához fűzött remények egyértelműen nem váltak be, a próbakockák törési értékei szinte kivétel nélkül 50 kp/cm2 (~ 5 MPa) alatt voltak és igy korunk feladatává vált a bauxit

cement csatornák költséges átépítése. , _ ‘ A csatornák külső oldali korrózióját az agresszív talajvíz okozza, hacsak az építéskor nem gondoskodtak a megfelelő védelemről szigeteléssel, ill. a korróziónak ellenálló anyag megválasztásával.

Az erősen agresszív talajvíz a szigetelés nélkül megépített csatornát néhány év alatt tönkreteszi. A még Száraz munkaárokban épített csatornát csak évek múltán érte el az agresszív talajvíz, a környékbeli tereprendezések során. Az agresszív talajvíz romboló hatása a csatorna beszakadásához vezetett.

Az elmondottakból következik, hogy a csatornák korróziója súlyos teher, hiszen a korrózió okozta károk most már sok milliárdos rendűek, emellett a csatornák felújítási, ill. átépítési munkái nehezebbek, a munkák gépesítése csak mérsékelten megoldható. Csatorna felújítás jár a legtöbb költséggel és felfordulással.


Duguláselhárítás Budapesten és pest megyében. Vízszivattyúzás, womás csatornatisztítás, csatornakamerázás, mosogató duguláselhárítás, wc dugulás megszüntetése.


Duguláselhárítás Siófok, Zamárdi, Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Csopak

Duguláselhárítás Siófok, Zamárdi, Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Csopak

Duguláselhárítás Balaton környékén szép duguláselhárítási  feladatokat állít elénk ez természetesen a tulajdonosokat, bérlőket nem boldogítja.

Bármilyen kültéri vagy beltéri dugulást (WC dugulás, mosdó dugulás, padló összefolyó dugulás,strang dugulás, ereszcsatorna dugulás) elvégzünk.

Korrekt, előre megbeszélt árakon dolgozunk, garanciát vállalunk és tisztaságot, rendet hagyunk magunk után a munka befejeztével.

A duguláselhárítási munkák szolgáltatási ideje: hétfőtől 0.00 – vasárnapig 24.00 ig non stop, éjjel-nappal.

Duguláselhárítás Siófok, Zamárdi, Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Csopak

A dugulások elhárítása lakáson belül és épületen kívül is profi géppel, bontások nélkül történik.

Woma célgépeinkkel  minden dugulást elintézünk, éttermi dugulások sem akadályok nekünk.

Éttermi duguláselhárítás Balaton környékén, profi gépekkel és szakembergárdával.

 

Duguláselhárítás Siófok, Zamárdi, Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Csopak

Duguláselhárítás Siófok, Zamárdi, Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Csopak

 

Duguláselhárítási áraink a következőek:

Balaton környékén is egyre gyakoribbak a hatalmas felhőszakadások. Fővárossal ellentétben azért a Balaton közelsége egy kicsit kedvezőbb helyzetbe hozza a vízelvezető rendszert. De itt is szoktak lenni elöntött pincék és raktárak. Benzines és elektromos szivattyúinkkal minden problémával meg tudunk birkózni.

Zsíros szennyeződésekre a woma gépparkunk jelent megoldást mindenki számára. Legyen az magánember vagy cég.

Lehető leggyorsabban ott vagyunk a helyszínen.